مرکز تحقیقات بيولوژي سلولي و ملكولي
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۸ اسفند
br ENGLISH
جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي در روز دوشنبه 1397/12/13در دفتر مركز برگزار شد... جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي در روز دوشنبه 1397/12/13در دفتر مركز برگزار شد...
جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي در روز دوشنبه 1397/12/13باحضور رئيس مركز آقاي دكتر زرگري واعضاي محترم شوراي پژوهشي مركز آقايان دكتر رضا ولدان و دكتر عبدالكريم مهروز ، دكتر ابوذر باقري ، دكتر نجار صادقي، دكتر جواد اختري، دكتر عباس خنكدار ، دكتر شعبانعلي خداشناس ، دكتر حسين قلعه نويي، دكتر فرشته طالب پور و خانم دكتر رضوان يزديان رباطي برگزار شد.
1397/12/14
چاپ مقاله جديد توسط خانم دكتر رضوان يزديان رباطي عضو هيئت علمي مركز در مجله Drug Dev Ind Pharm  چاپ مقاله جديد توسط خانم دكتر رضوان يزديان رباطي عضو هيئت علمي مركز در مجله Drug Dev Ind Pharm
Drug Dev Ind Pharm. 2019 Jan 11:1-8.
1397/12/08
چاپ مقاله در مجله Atherosclerosis با IF=4.4 توسط عضو محترم هيئت علمي مركز: دكتر مهروز چاپ مقاله در مجله Atherosclerosis با IF=4.4 توسط عضو محترم هيئت علمي مركز: دكتر مهروز
Atherosclerosis Volume 280, January 2019, Pages 7-13
1397/10/29
مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و ملكولي
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal