مرکز تحقیقات بيولوژي سلولي و ملكولي
۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير
br ENGLISH
جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي در روز چهارشنبه  1398/03/22در دفتر مركز برگزار شد... جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي در روز چهارشنبه 1398/03/22در دفتر مركز برگزار شد...
جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي با حضور رئيس مركز دكتر زرگري و جمعي از اعضاي محترم شوراي پژوهشي آقايان دكتررفيعي-دكتر مهروز -دكتر قلعه نويي -دكتر اختري-دكتر غلامي-دكتر سروي-دكتر ولدان-دكتر اندرامي- دكتر خلعت بري -دكتر نجار صادقي و دكترابوذر باقري برگزار گرديد.
1398/03/22
چاپ مقاله جديد توسط عضو هيئت علمي مركز ، دكتر سيد احسان اندرامي در مجله J Cell Biochem  چاپ مقاله جديد توسط عضو هيئت علمي مركز ، دكتر سيد احسان اندرامي در مجله J Cell Biochem
Abazari MF1, Soleimanifar F2, Enderami SE3, Nematzadeh M4, Nasiri N5, Nejati F5, Saburi E6, Khodashenas S7, Darbasizadeh B8, Khani MM9, Ghoraeian
1398/03/08
چاپ مقاله جديد توسط خانم دكتر رضوان يزديان رباطي عضو هيئت علمي مركز در مجله J Biosci  (2019) 44:39 چاپ مقاله جديد توسط خانم دكتر رضوان يزديان رباطي عضو هيئت علمي مركز در مجله J Biosci (2019) 44:39
چاپ مقاله جديد توسط خانم دكتر رضوان يزديان رباطي عضو هيئت علمي مركز با عنوان : ABCG2 aptamer selectively delivers doxorubicin to drug-resistant breast cancer cells در مجله J Biosci (2019) 44:39
1398/02/03
چاپ مقاله در مجله Atherosclerosis با IF=4.4 توسط عضو محترم هيئت علمي مركز: دكتر مهروز چاپ مقاله در مجله Atherosclerosis با IF=4.4 توسط عضو محترم هيئت علمي مركز: دكتر مهروز
Atherosclerosis Volume 280, January 2019, Pages 7-13
1398/02/03
مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و ملكولي
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal